جدیدترین 
آهنگ های پیشواز ایرانسل - بچه های رنگین کمان - قرآن  - آهنگ پیشواز 
ایرانسل

 قرآن

قاری سوره کد آهنگ پیشواز گوش کردن
استاد شهریار پرهیزگار سوره ضحی 551439  
استاد شهریار پرهیزگار سوره زلزله 551440
استاد شهریار پرهیزگار سوره قارعه 551441
استاد شهریار پرهیزگار سوره عادیات 551445
استاد عبدالباسط سوره ناس 551442
استاد عبدالباسط سوره اعلی آیات 1تا7 551443
استاد عبدالباسط سوره تکویر آیات 1تا9 551444
استاد عبدالباسط سوره حمد 551449
استاد عبدالباسط سوره فلق 551450
استاد عبدالباسط سوره قدر 551452
محمد صدیق منشاوی سوره همزه 551446
محمد صدیق منشاوی سوره مسد 551447
محمد صدیق منشاوی سوره تکاثر 551448
محمد صدیق منشاوی سوره تین 551451

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 برگرفته شده از : http://rbtt.persianblog.ir