ادعیه ماه مبارک رمضان - گروه تواشی قدر

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دعای روز اول ماه رمضان   551477
دعای روز دوم ماه رمضان 551478
دعای روز سوم ماه رمضان 551479  
دعای روز چهارم ماه رمضان 551480
دعای روز پنجم ماه رمضان 551481
دعای روز ششم ماه رمضان 551482
دعای روز هفتم ماه رمضان 551483
دعای روز هشتم ماه رمضان 551484
دعای روز نهم ماه رمضان 551485
دعای روز دهم ماه رمضان 551486
دعای روز یازدهم ماه رمضان 551487
دعای روز دوازدهم ماه رمضان 551488
دعای روز سیزدهم ماه رمضان 551489
دعای روز چهاردهم ماه رمضان 551490
دعای روز پانزدهم ماه رمضان 551491
دعای روز شانزدهم ماه رمضان 551492
دعای روز هفدهم ماه رمضان 551493
دعای روز هیجدهم ماه رمضان 551494
دعای روز نوزدهم ماه رمضان 551495
دعای روز بیستم ماه رمضان 551496
دعای روز بیست و یکم ماه رمضان 551497
دعای روز بیست و دوم ماه رمضان 551498
دعای روز بیست و سوم ماه رمضان 551499
دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان 551500
دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان 551501
دعای روز بیست و ششم ماه رمضان 551502
دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان 551503
دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان 551504
دعای روز بیست و نهم ماه رمضان  551505
دعای روز سی ام ماه رمضان 551506

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)